Warning: Undefined array key "event_id" in /data/1/a/1a1f2c1c-6bef-442d-a40f-9a8acf4de2bc/sportanalytik.sk/web/content/register.php on line 23

Všeobecné podmienky Gymnathlon Slovensko o.z. pre poskytovanie služby

Poskytovateľ - Gymnathlon Slovensko o.z., ktorého predmetom činnosti je zisťovanie športových predpokladov detí vo veku 5 - 16 rokov za účelom zistenia predispozícií pre jednotlivé športy na základe žiadosti zákonných zástupcov konkrétnych detí. Cieľom činnosti Poskytovateľa je rozpoznať športové predpoklady konkrétneho testovaného dieťaťa a odporučiť najvhodnejší šport. Poslaním SportAnalytiku nie je selektovať profesionálnych športovcov, ale prinášať každému dieťaťu radosť z objaveného športového nadania.

Zmluvný vzťah – Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a zákonným zástupcom testovaného dieťaťa ako Zákazníkom (ďalej len „Zákazník“) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a je upravený týmito Všeobecnými podmienkami. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom vzniká Registráciou, ktorá je nedeliteľnou súčasťou akceptácia týchto podmienok Zákazníkom pred poskytnutím služieb Poskytovateľom Zákazníkovi v súlade s týmito podmienkami.

Testovanie športových predispozícií dieťaťa, ktoré sa skladá z 9 aktivít, pričom každá z nich testuje inú schopnosť. Jednotlivé testy sú popísané v sekcii "Ako to funguje".

Talent Report – výstup z vykonávaného testovania vypracovaný Poskytovateľom pomocou špeciálneho Poskytovateľom vyvinutého softvéru, ktorý porovnáva zručnosti každého dieťaťa s výsledkami jeho vrstovníkov uvedených v jeho databáze (ďalej len „Databáza Poskytovateľa“) a s nárokmi jednotlivých športov, pričom v Talent Report sú uvedené tieto výsledky:
- Výsledky jednotlivých testov
- Porovnanie jednotlivých schopností s vrstovníkmi testovaného dieťaťa
- Vyhodnotenie silných stránok testovaného dieťaťa.

Sport Report – výstup z realizovaného testovania vypracovaný Poskytovateľom, ktorý naväzuje na Talent Report. Obsahuje odporúčanie vhodných športov pre testované dieťa a zahŕňa tieto informácie:
- TOP 5 hlavných športov pre testované dieťa a 3 alternatívy
- Kontakty na príslušné oddiely v mieste bydliska. (Ak sú dostupné)
- Vyhodnotenie vhodnosti vášho preferovaného športu.

Cenník - cenník jednotlivých služieb poskytovaných Poskytovateľom v aktuálnom znení, ktorý je k dispozícii na webových stránkach www.sportanalytik.sk.

Športový deň - predom určený deň, zvyčajne počas víkendu, počas ktorého sú registrovaným deťom vykonané testy športových predpokladov. Dieťa je prevzaté Poskytovateľom a následne s ním v skupine a zábavnej forme absolvuje Fyzický test. Po prevzatí dieťaťa trvá Športový deň približne 3 hodiny a po jeho skončení je testované dieťa odovzdané jeho zákonnému zástupcovi alebo osobe, ktorú určil. Športový deň sa uzavrie odovzdaním Talent Reportu, prípadne Sport Reportu Zákazníkovi Poskytovateľom.

Registrácia – Registrácia prebieha vyplnením registračného formulára na www.sportanalytik.sk, ktorého súčasťou je okrem špecifikácie dieťaťa aj súhlas s týmito podmienkami (ďalej len „Registračný formulár“). Registračný formulár je možné vyplniť len elektronicky na webových stránkach. Podmienkou registrácie dieťaťa je detailné oboznámenie sa s týmito podmienkami, čo bude potvrdené pri online registrácii súhlasom Zákazníka s podmienkami. Pri registrácii má zákonný zástupca povinnosť informovať Poskytovateľa o prípadných zdravotných indispozíciách dieťaťa, ktoré by mal Poskytovateľ zohľadniť pri plnení jednotlivých disciplín. V prípade, že indispozície dieťaťa nebudú zákonným zástupcom oznámené, má sa za to, že dieťa je schopné absolvovať všetky disciplíny v plnom zaťažení.

Úhrada za služby – Výška úhrady za poskytnuté služby Poskytovateľom je uvedená v Cenníku; Zákazník za poskytnuté služby platí Poskytovateľovi predom platobnou bránou v rámci online registrácie na www.sportanalytik.sk. Zákazník má právo do 14 dní od registrácie/zaplatenia služby požiadať o vrátenie platby a to iba v prípade, že v tomto období dodanie služby ešte neprebehlo. Po uplynutí 14 dní alebo po dodaní služby sa zaplatená suma za registráciu nevracia. V prípade, že sa Zákazník nemôže zúčastniť na Športovnom dni, má Zákazník možnosť sa preregistrovať na iný termín alebo zmeniť registráciu na inú osobu.

Zodpovednosť Poskytovateľa - Zákazník je povinný informovať Poskytovateľa o všetkých známych zdravotných obmedzeniach testovaného dieťaťa a prípadne poskytnúť informácie o užívaných liekoch alebo zdravotníckych pomôckach a v prípade potreby mať tieto lieky alebo pomôcky na Športový deň so sebou. Zákazník zmluvným vzťahom potvrdzuje zdravotnú spôsobilosť testovaného dieťaťa na testovanie športových predpokladov. Všetky riziká spojené so zdravotným stavom testovaného dieťaťa nesie výhradne sám Zákazník. Všetky odporúčania Poskytovateľa sú len orientačné a Poskytovateľ nezodpovedá za výsledky testovaného dieťaťa v športe odporúčanom Poskytovateľom. Výstup v podobe Talent Report a Sport Report automaticky neznamená, že testované dieťa bude v odporúčanom športe úspešné. Úspešnosť dieťaťa je okrem jeho fyzických predpokladov ovplyvnená mnohými ďalšími externými faktormi. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu alebo poškodenie cenných vecí a predmetov, ktoré nie sú potrebné pri poskytovaní služieb v súlade s týmito podmienkami, najmä ide o šperky, väčšie sumy peňazí alebo elektroniku.

Spracovanie osobných údajov - Správcom osobných údajov je Poskytovateľ - Gymnathlon Slovensko, so sídlom Račianska 24D, 831 02 Bratislava, IČO: 54405181, email: info@gymnathlon.sk (Gymnathlon).

Poskytovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje:
a) Osobné údaje nevyhnutné pre splnenie zmluvy vrátane poskytnutia objednanej služby:
- meno a priezvisko, pohlavie a vek dieťaťa, ako tieto údaje vyplnil zákonný zástupca dieťaťa na registračnom formulári pri objednaní služby,
- adresa dieťaťa alebo zákonného zástupcu a kontaktný email a telefón, ktoré zákonný zástupca vyplnil na registračnom formulári pri objednaní služby,
- nasledujúce údaje o výsledku testu dieťaťa, teda výsledky dieťaťa v týchto disciplínach: Hod basketbalovou loptou, Beh na 500/1000m, Skok/trojskok, Cvičenie s tyčou, Meranie flexibility, Postoj bociana, Šprint 30m, Vlajkovaná, Meranie výšky,

a to za účelom poskytnutia služby SportAnalytik, z ktorej povahy vyplýva, že na základe zaznamenaných výsledkov testu dieťaťa dochádza k automatickému spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov, ktoré bude spočívať v ich použití na hodnotenie športových predpokladov daného dieťaťa (profilovanie) na základe automatického porovnania dosiahnutých výsledkov so štatistickými a ďalšími odbornými údajmi podľa metodiky SportAnalytik, pričom toto hodnotenie prebieha automaticky pomocou softvérovej aplikácie SportAnalytik. Zo vyššie uvedených osobných údajov potom údaje o mene a priezvisku dieťaťa a zákonného zástupcu a ďalšie údaje o poštovej a e-mailovej adrese a telefónnom čísle vyplnené zákonným zástupcom na registračnom formulári slúžia na komunikáciu medzi Poskytovateľom a zákonným zástupcom, ktorá je nevyhnutná na splnenie služby. Osobné údaje, ktoré Poskytovateľ vyššie uvedeným spôsobom spracúva za účelom splnenia zmluvy vrátane poskytnutia služby SportAnalytik, uchováva po dobu 25 dní od konania testu dieťaťa, následne tieto údaje anonymizuje tak, že údaje o dosiahnutých výsledkoch v teste nie sú ďalej spojené s ostatnými osobnými údajmi identifikujúcimi dieťa (tj. s menom, priezviskom, pohlavím, vekom a adresou dieťaťa), tieto ostatné údaje Gymnathlon Slovensko vymaže a ďalej nespracováva. Z účtovných a právnych dôvodov Gymnathlon Slovensko ďalej eviduje iba údaje o zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, adresa a e-mail), a to po dobu 5 rokov od dňa konania testu, a to oddelene od výsledkov testu tak, aby tieto údaje nemohli byť spojené s výsledkom testu konkrétneho dieťaťa.

b) Fotografie alebo zvukovo-obrazové záznamy (videá) testovaných detí, ktoré sú vyhotovené, počas priebehu športového dňa, na ktorom prebieha testovanie detí, môže Poskytovateľ použiť na webových stránkach a facebookovom profile spoločnosti v súvislosti s informovaním o športovom dni; použitie fotografií však podlieha predchádzajúcemu súhlasu zákonného zástupcu. Takto vyhotovené fotografie a zvukovo-obrazové záznamy (videá) môžu byť u Poskytovateľa uložené po dobu existencie spoločnosti a sú uchovávané bez ďalšej identifikácie detí.

Subjekt údajov má právo kedykoľvek počas obdobia, kedy Poskytovateľ spracúva jeho osobné údaje (tj. okrem iného do doby, kým nie sú anonymizované), požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo vymazanie, prípadne právo na obmedzenie spracovania a ďalej právo vznesenia námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjekt údajov má právo odvolať svoj súhlas, ak spracovanie závisí na jeho súhlase. Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Správcom osobných údajov je Gymnathlon Slovensko, so sídlom Račianska 24D, 831 02 Bratislava, IČO: 54405181, email: info@gymnathlon.sk (ďalej „Poskytovateľ“).

Poskytovateľ spracováva nasledujúce osobné údaje:
a) Osobné údaje nevyhnutné pre splnenie zmluvy vrátane poskytnutia objednanej služby:
- meno a priezvisko, pohlavie a vek dieťaťa, ako tieto údaje vyplnil zákonný zástupca dieťaťa na registračnom formulári pri objednaní služby,
- adresa dieťaťa alebo zákonného zástupcu a kontaktný email a telefón, ktoré zákonný zástupca vyplnil na registračnom formulári pri objednaní služby,
- nasledujúce údaje o výsledku testu dieťaťa, teda výsledky dieťaťa v týchto disciplínach: Hod basketbalovou loptou, Beh na 500/1000m, Skok/trojskok, Cvičenie s tyčou, Meranie flexibility, Postoj bociana, Šprint 30m, Vlajkovaná, Meranie výšky,

a to za účelom poskytnutia služby SportAnalytik, z ktorej povahy vyplýva, že na základe zaznamenaných výsledkov testu dieťaťa dochádza k automatickému spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov, ktoré bude spočívať v ich použití na hodnotenie športových predpokladov daného dieťaťa (profilovanie) na základe automatického porovnania dosiahnutých výsledkov so štatistickými a ďalšími odbornými údajmi podľa metodiky SportAnalytik, pričom toto hodnotenie prebieha automaticky pomocou softvérovej aplikácie SportAnalytik. Zo vyššie uvedených osobných údajov potom údaje o mene a priezvisku dieťaťa a zákonného zástupcu a ďalšie údaje o poštovej a e-mailovej adrese a telefónnom čísle vyplnené zákonným zástupcom na registračnom formulári slúžia na komunikáciu medzi Poskytovateľom a zákonným zástupcom, ktorá je nevyhnutná na splnenie služby. Osobné údaje, ktoré Poskytovateľ vyššie uvedeným spôsobom spracúva za účelom splnenia zmluvy vrátane poskytnutia služby SportAnalytik, uchováva po dobu 25 dní od konania testu dieťaťa, následne tieto údaje anonymizuje tak, že údaje o dosiahnutých výsledkoch v teste nie sú ďalej spojené s ostatnými osobnými údajmi identifikujúcimi dieťa (tj. s menom, priezviskom, pohlavím, vekom a adresou dieťaťa), tieto ostatné údaje Gymnathlon Slovensko vymaže a ďalej nespracováva. Z účtovných a právnych dôvodov Gymnathlon Slovensko ďalej eviduje iba údaje o zákonnom zástupcovi (meno, priezvisko, adresa a e-mail), a to po dobu 5 rokov od dňa konania testu, a to oddelene od výsledkov testu tak, aby tieto údaje nemohli byť spojené s výsledkom testu konkrétneho dieťaťa.

b) Fotografie alebo zvukovo-obrazové záznamy (videá) testovaných detí, ktoré sú vyhotovené, počas priebehu športového dňa, na ktorom prebieha testovanie detí, môže Poskytovateľ použiť na webových stránkach a facebookovom profile spoločnosti v súvislosti s informovaním o športovom dni; použitie fotografií však podlieha predchádzajúcemu súhlasu zákonného zástupcu. Takto vyhotovené fotografie a zvukovo-obrazové záznamy (videá) môžu byť u Poskytovateľa uložené po dobu existencie spoločnosti a sú uchovávané bez ďalšej identifikácie detí.

Subjekt údajov má právo kedykoľvek počas obdobia, kedy Poskytovateľ spracúva jeho osobné údaje (tj. okrem iného do doby, kým nie sú anonymizované), požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ich opravu alebo vymazanie, prípadne právo na obmedzenie spracovania a ďalej právo vznesenia námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Subjekt údajov má právo odvolať svoj súhlas, ak spracovanie závisí na jeho súhlase. Subjekt údajov má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

ŠPORTOVÝ DEŇ
23.11.2024 - Športová hala Stará jazdiareň (Angels Arena), Košice

Harmonogram akcie

14:00 Príchod a registrácia

14.30 Zahájenie športového dňa

16.30 Ukončenie športového dňa

17.00 Vyhodnotenie a odovzdávanie reportov

Cena

60,- Eur

Čo dostanete

Talent Report, Sport Report, 3 hodiny organizovanej športovej zábavy, pitie a zdravú Emco desiatu.

Čo so sebou

Športové oblečenie do haly, obuv so svetlou podrážkou a športového ducha :)

Adresa

Športová hala Stará jazdiareň (bývalá Angels Arána)
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice
Mapa: https://maps.app.goo.gl/aeKjoYDWp9eVeoXk9

Popis lokality

Športová hala Stará jazdiareň (bývalá Angels Aréna alebo Stará športová hala, v minulosti aj Infinity Aréna), je multifunkčná športová hala v Košiciach, v mestskej časti Staré Mesto.

REGISTRÁCIA


Warning: Undefined variable $stripeToken in /data/1/a/1a1f2c1c-6bef-442d-a40f-9a8acf4de2bc/sportanalytik.sk/web/content/register.php on line 516
Na uvedený email pošleme potvrdenie o registrácií a personalizovaný odkaz pre účely úprav vo Vašej registrácií

Číslo bude použité iba v prípade náhlej zmeny v programe Športového Dňa.


Spoločne s odporúčanými športami Vám poskytneme aj informáciu vhodnosti výberu Vami vybraných športov. Môžete vybrať napríklad šport, ktorý Vaše dieťa už navštevuje a šport, ktorý zvažujete.

Súhlasím s podmienkami účasti a spracovaním mojich osobných údajov ako aj osobných údajov môjho dieťaťa.


Týmto potvrdzujem, že dieťa je zdravotne spôsobilé k absolvovaniu športových disciplín v rámci Športového Dňa SportAnalytik.

(*online platba kartou či prevodom; v prípade zrušenia účasti do 48 hodin pred akciou možnosť preregistrovať sa na iný termín)